友だち追加

Bạn có thể sử dụng điểm bằng cách đăng ký làm thành viên

500 điểm khi đăng ký thành viên!

100 yên = 1 điểm. Nếu bài đánh giá sản phẩm của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được 10 điểm.

Không có ngày hết hạn

1 điểm có thể được sử dụng từ 1 yên và có thể được đổi thành giảm giá cho sản phẩm hoặc đổi bằng điểm.